AGENTÚRA KM, s. r. o.

Hodálova 3
841 05 Bratislava
IČO: 35 876 905
DIČ: 2021793521
IČ pre DPH: SK 2021793521
Zapísaná: v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka č.: 30783/B
Konateľ spoločnosti: Katarína Martinková
E-mail: kata@agenturakm.sk